จำนวน
รายละเอียดสินค้า

อะคริลิกสีขาว GORVIA 300ML เป็นอะคริลิกอุดโปวชนิดยืดหยุน ลำหรับรอยแตกราวชนาดเล็กและใหญ

คุณสมบัติ อะคริลิกสีขาว GORVIA 300ML

 • อะคริลิกอุดโปวชนิดยืดหยุน ลำหรับรอยแตกราวชนาดเล็กและใหญ
 • ผลิตจากอะคริลิกโพลิเมอรชนิดพิเศษ
 • เปนวัสดุที่ใชสำหรับยาแนวรอยตอ
 • มีความยืดหยุนตัวสูงสามารถยึดเกาะไดดีกับวัสดุหลายชนิด
 • ยึดเกาะวัสดุที่มีรูพรุนไดโดยไมตองใชวัสดุรองพื้น
 • ทนทานตอสภาวะอากาศ รังสียูวี (UV)
 • เปนมิตรกับผูใชงาน
 • สามารถใชไดทั้งภายนอกและภายใน
 • สามารถทาสีทับได

การใชงานเหมาะสำหรับใชยาแนวรอยตอของวัสดุดังนี้

 • รอยตอของวัสดุกอสราง เชน อิฐ ไม คอนกรีต
 • รอยตอของงานกอสรางที่ตองการความยืดหยุนสูง
 • ซอมแซมรอยแตกราวของผนังปูน
 • ยาแนวรอยตอบริเวณที่ตองการลดเสียงรบกวน

วิธีการใชงาน

1.ใช อะคริลิก อุดโปวรอยตอโดยใชปนยิงซีลแลนท

2.ในบริเวณที่ตองการตกแตงใหเรียบ แนะนำใหปาดตกแตงดวย
เกรียงหรือนิ้วมือจุมน้ำสะอาดที่มีสวนผสมของสบูหรือน้ำยาลาง
จาน เพื่อแตงผิวใหเกิดความเรียบมากที่สุดเว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ